Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné informácie 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) sa vzťahujú na predaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia realizované v Ape Clube, Radlinského 47/2, Trnava, ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Nová Pošta s.r.o., so sídlom T. Milkina 1792/2, 917 01 Trnava, IČO: 54 333 105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 51068/T (ďalej len „ApeClub“).
 • Pre účely týchto VOP sa pojmom „zákazník“ alebo „Vami“ rozumie osoba objednávajúca si od Apeclubu služby (zakupujúca vstupenky na podujatie) prostredníctvom internetového obchodu apeclub.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 • Zmluva medzi ApeClubom a zákazníkom vzniká okamihom, kedy si zákazník spôsobom podľa článku 2 týchto VOP záväzne objedná vstupenku prostredníctvom internetového obchodu. Od tohto okamihu sa ApeClub, za podmienok uvedených v týchto VOP, zaväzuje umožniť zákazníkovi účasť na ňom vybranom podujatí v zmysle informácií o podujatí zverejnených na internetovom obchode a zákazník sa zaväzuje zaplatiť ApeClubu cenu za podujatie vo výške a spôsobom podľa týchto VOP a informácií zverejnených pri jednotlivých podujatiach.
 1. Objednávka a Doručenie vstupeniek
 • Aktuálna ponuka podujatí organizovaných ApeClubom a informácie o nich sú dostupné na internetovom obchode apeclub.sk.
 • Objednávku vstupeniek je možné vykonať priamo prostredníctvom internetového obchodu, a to buď ako „registrovaný užívateľ“ alebo ako „hosť“. Pri vytváraní objednávky sa zákazník spravuje pokynmi automatizovaného sprievodcu nákupu, ktorý zákazníka prevedie krok za krokom procesom realizácie objednávky. Na úspešné dokončenie objednávky je potrebné vykonať úhradu za vstupenky, čím sa objednávka automaticky potvrdí o čom bude zákazníkovi odoslaný e-mail. Doručením potvrdenia o objednávke sa objednávka stáva záväznou.
 • Cenu vstupeniek zákazník uhrádza prostredníctvom platobnej brány Payout.
 • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto uskutočnenia podujatia. Ak nie je pri jednotlivých podujatiach určené inak, miestom uskutočnenia podujatia je Ape Club, Radlinského 47/2, Trnava.
 • ApeClub sa zaväzuje zákazníkovi dodať služby v podobe podujatia, v rozsahu a v termíne, ktorý je uvedený ako informácia pri podujatí, na ktoré si zákazník zakupuje vstupenku. Vstupenky ApeClub zákazníkom doručuje výlučne v elektronickej podobe, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý zákazník zadal v rámci ním vytvorenej objednávky.
 • ApeClub je oprávnený zmeniť termín konania podujatia alebo podujatie zrušiť, ak konaniu podujatia v pôvodnom termíne, na ktorý si zákazník zakupoval vstupenku, bránia objektívne skutočnosti nespočívajúce na vôli ApeClubu. O zmene termínu konania podujatia alebo o jeho zrušení bude zákazník vždy vopred informovaný na kontaktné údaje uvedené v rámci ním vytvorenej objednávky. V prípade zmeny termínu podujatia zo strany ApeClubu má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka podľa predchádzajúcej vety alebo v prípade zrušenia podujatia zo strany ApeClubu, vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie ním uhradenej ceny vstupenky podľa ods. 3.3 týchto VOP.
 1. Cena a storno podmienky
 • Cena vstupenky je uvedená vždy pri konkrétnom podujatí na internetovom obchode, pričom tu uvedené ceny sú konečné. Cena vstupenky zahŕňa výhradne vstup na samotné podujatie, ak v rámci konkrétneho podujatia nie je uvedené inak.
 • Zákazník potvrdením o oboznámení sa s týmito VOP vyhlasuje, že berie na vedomie, že sa na zmluvu o poskytnutí služby podľa týchto VOP nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nakoľko ide o poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
 • V prípade zrušenia podujatia, alebo odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka z dôvodu zmeny termínu podujatia podľa ods. 2.6 týchto VOP, bude cena vstupenky zákazníkovi vrátená bankovým prevodom na účet zákazníka najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia čísla účtu ApeClubu, na ktorý žiada zákazník cenu vstupenky vrátiť. Oznámenie čísla účtu môže zákazník vykonať prostredníctvom e-mailu na adresu ape@apeclub.sk.
 • ApeClub si vyhradzuje právo, zverejnením na internetovom obchode www.apeclub.sk, oznámiť osobitné podmienky, za ktorých bude mať zákazník nárok na vrátenie prijatých platieb za neabsolvované podujatie z dôvodu všeobecne záväzných opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
 1. Reklamačný poriadok

Ak zákazník nebol s poskytnutými službami spokojný, má možnosť sa obrátiť na ApeClub prostredníctvom reklamačného formuláru zverejneného na internetovom obchode www.apeclub.sk, a to za podmienok uvedených nižšie v rámci tohto reklamačného poriadku.

 • ApeClub je zodpovedný za poskytovanie služieb zodpovedajúcich obvyklej kvalite, ktorú možno od tejto služby očakávať. V prípade nedostatkov týchto služieb preberá ApeClub za tieto nedostatky zodpovednosť.
 • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na možnosť reklamácie zákazníka v spojitosti s nevyhovujúcou kvalitou služby alebo v spojitosti s nesprávnym vyúčtovaním ceny za poskytnuté služby, a teda jej vyúčtovanie v rozpore s cenníkom, ktorý mal zákazník vo vzťahu ku konkrétnemu podujatia v čase vytvárania objednávky k dispozícií.
 • Zákazník si reklamáciu môže uplatniť i) prostredníctvom pošty na adresu uvedenú čl. 1 týchto VOP, alebo ii) prostredníctvom e-mailu na adrese ape@apeclub.sk.
 • Po obdržaní reklamácie podľa ods. 6.3 bude zákazníkovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie, obsahujúce dôvody reklamácie uvedené zákazníkom, ako aj požadovaný spôsob vyriešenia reklamácie v zmysle ods. 6.7.
 • ApeClub vybaví reklamáciu uplatnenú zákazníkom ihneď, v odôvodnených prípadoch môže byť reklamácia vybavená neskôr, a to v lehote maximálne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Reklamácia sa považuje za uplatnenú doručením reklamačného formulára, alebo oznámením reklamácie jedným zo spôsobov uvedených v ods. 6.3., ak je objektívne zrozumiteľná a obsahuje všetky formálne náležitosti. V prípade potreby doplnenia reklamácie sa táto považuje za uplatnenú až dňom doručenia požadovaných doplňujúcich informácií a/alebo podkladov pre jej uplatnenie. V prípade ak nebude reklamácia vybavená v lehote do 30 dní, zákazník má právo od zmluvy odstúpiť.
 • ApeClub má právo neuznať reklamáciu v prípade, že táto nie je opodstatnená. O prípady neopodstatnenosti reklamácie ide najmä ak ide i) o skutočnosti ovplyvňujúce priebeh kurzu bez zavinenia ApeClubu vrátane zásahu vyššej moci; ii) ovplyvnenie priebehu kurzu konaním zo strany zákazníka, alebo inej osoby bez zavinenia ApeClubu.
 • Spôsoby vybavenia reklamácie:

ApeClub je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

 1. a) odstránením vady poskytovanej služby;
 2. b) výmenou za inú službu (tj. najmä umožnením absolvovania iného podujatia);
 3. c) vrátením uhradenej ceny za službu (vstupenku);
 4. d) poskytnutím primeranej zľavy z ceny vstupenky po zohľadnení charakteru vady a dobu jej trvania;
 5. e) odôvodnením zamietnutím reklamácie.
 • Umožnenie absolvovania iného podujatia na základe reklamácie je možné po doplatení ceny vstupenky za náhradné podujatie, ak je medzi cenou pôvodného podujatia a náhradného podujatia rozdiel.
 • Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Zákazník môže požadovať namiesto odstránenia vady poskytovanej služby, poskytnutie náhradnej služby, avšak len v prípade ak to ApeClubu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri neodstrániteľných vadách poskytovanej služby má zákazník nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny vstupenky, nárok na absolvovanie náhradného podujatia, alebo právo na primeranú zľavu z ceny vstupenky.
 • Po vybavení reklamácie bude zákazníkovi doručené oznámenie o vybavení reklamácie s opisom spôsobu jej vybavenia, a v prípade nedôvodnej reklamácie s odôvodnením nevyhovenia reklamácií.
 • Ak zákazník nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie zo strany ApeClubu, tento má právo požiadať ApeClub o nápravu. Ak nebude vyhovené ani žiadosti zákazníka o nápravu, alebo ak má za to, že ApeClub porušil jeho práva, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, alebo iná príslušná osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Výber subjektu podľa predchádzajúcej vety je ponechaný na rozhodnutí zákazníka.
 1. Účinnosť VOP

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2022 a vzťahujú sa na všetky podujatia, ktoré sa budú realizovať od tohto dátumu.

ApeClub je oprávnený kedykoľvek tieto VOP alebo ich jednotlivé ustanovenia zmeniť. V takom prípade sa ApeClub zaväzuje zverejniť zmenené znenie VOP na internetovom obchode www.apeclub.sk. Nové znenie VOP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nebude určený iný dátum účinnosti.

Reklamácia/vrátenie tovaru

V prípade reklamácie nás kontaktujte na tieto kontaktné údaje. Ak kupujete tovar ako súkromná osoba, máte v súlade s § 53 a § 54 Občianskeho zákonníka možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.

Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
 • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
 • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre internetový obchod apeclub.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle apeclub.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je podnikateľský subjekt Nová Pošta s.r.o., so sídlom T. Milkina 1792/2, 917 01 Trnava, IČO: 54333105, DIČ: 2121687370 oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode apeclub.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode apeclub.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na: ape@apeclub.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v internetovom obchode apeclub.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je podnikateľský subjekt Nová Pošta s.r.o. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný podnikateľský subjekt Nová Pošta s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, prípadne emailom na ape@apeclub.sk. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej spracúvaných osobných údajov.

Využívanie cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
podanie podnetu (na www.soi.sk)

Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ks.aevartat@eciffo), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Platnosť VOP je od 1. 9. 2022